DR HAB. IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER

Doświadczenie

Wieloletnia praktyka w doradztwie prawnym w sprawach gospodarczych, w szczególności z obszaru bankowości i finansów oraz nieruchomości. Rozwijana specjalizacja w zakresie LegalTech, w szczególności DLT / technologii blockchain, smart contracts oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. 

Zewnętrzne doradztwo (w tym jako stały zewnętrzny doradca) dla polskich oraz międzynarodowych banków. Przez wiele lat of counsel w zespole świadczącym bieżącą kompleksową obsługę prawną znaczącego polskiego banku należącego do jednego z największych banków międzynarodowych. 

Członek zespołu doradczego dla jednej ze światowych firm telekomunikacyjnych w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w związku ze sporem o wartości około 15 mld EUR.

Doradztwo eksperckie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. restrukturyzacji i likwidacji banków.

Obsługa inwestora zagranicznego przy przejęciach spółek i przekształceniach międzynarodowego holdingu; przeprowadzanie badań i przygotowanie raportów due diligence.

Kompleksowa obsługa inwestora zagranicznego w procesie uruchomienia w Polsce kopalń począwszy od etapu poszukiwania i rozpoznania złóż, w szczególności w zakresie korporacyjnym, postępowań administracyjnych oraz realizacji koncesji.

Doradztwo i obsługa postępowań sądowych związanych z nieruchomościami dla podmiotów działających w różnych sektorach rynku: spółek (w tym banków), jednostek samorządu terytorialnego (Miasto St. Warszawa), syndyków, w tym syndyków upadłości deweloperskich.

Doradztwo eksperckie w zakresie skutków ustanowienia i sposobu funkcjonowania w Polsce trustów (w tym trustu jako wspólnika polskiej spółki prawa handlowego). 

 
Stanowiska poza kancelarią

Adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński

Ekspert ds. dochodzenia należności, zabezpieczeń wierzytelności, niewypłacalności, Doing Business Program, Bank Światowy

Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytet Jagielloński

Wybrane poprzednie stanowiska

Of counsel, KKG - Kubas, Kos, Gaertner

Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości powołanego dla opracowania projektu kodyfikacji  przepisów o świadczeniu usług.

Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości powołanego dla opracowania projektu kodyfikacji w zakresie wykonania zobowiązań i skutków ich naruszenia 

Ekspert ds. zabezpieczeń wierzytelności i prawa prywatnego, Rządowe Centrum Legislacji

Członek Rady Nadzorczej, Radio Kraków S.A.

Wykształcenie

1997
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński

2000-2001
Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytety: Heidelberg, Mainz, UJ

2001
Egzamin sędziowski w Krakowie

2003
Doktor nauk prawnych
Temat rozprawy obronionej na UJ: zabezpieczenie wierzytelności
na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie – zagadnienia konstrukcyjne

2010-2011
Szkolenie: radca prawny przed sądami Unii Europejskiej

2010-2011
Szkolenie i egzamin: TOLES Legal English Skills, Higher Level

2015
Doktor habilitowany nauk prawnych (UJ)

Nagrody, odznaczenia, stypendia

Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na badanie europejskiego prawa zabezpieczeń finansowych w międzynarodowej upadłości

Stypendium rządu francuskiego na badania na Uniwersytecie w Orleanie

Nagrody
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (nagrody indywidualne i grupowa).Kontakt


iwona.karasek at karasekwejman.com

 

 
Usługi

 

doradztwo prawne

obsługa transakcji

due diligence

zastępstwo przed sądami, trybunałami i organami administracyjnymi

doradztwo legislacyjne i regulacyjne

szkolenia

 


Specjalizacje

 

bankowość i finanse

LegalTech (DLT / blockchain, smart contracts, IA)

prawo umów i zabezpieczeń wierzytelności

prawo konsumenckie

restrukturyzacja prawna przedsiębiorstw

prawo spółek

prawo upadłościowe

obrót nieruchomościami

prawo górnicze i kopalinyJęzyki

polski
angielski (biernie - zaawansowana znajomość, czynnie - średniozaawansowany)
niemiecki (średniozaawansowany)