DR HAB. IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER

Doświadczenie

Wieloletnia praktyka w doradztwie prawnym w sprawach gospodarczych, w szczególności z obszaru bankowości i finansów oraz nieruchomości. Specjalizacja w zakresie prawa nowych technologii, FinTech, RegTech, w szczególności obsłudze projektów związanych z DLT / blockchain oraz AI, jak również smart contracts, ICO.

Ekspert EU Blockchain Observatory and Forum - instytucji stworzonej przez Komisję Europejską przy współpracy Parlamentu Europejskiego; członek grupy roboczej Blockchain Policy and Framework Conditions. 

Współpraca z Koalicją Na Rzecz Polskich Innowacji, skupiająca się na rozwiązaniu praktycznych wyzwań technologii DLT. Uczestnictwo w projektowaniu smart contracts, przy kooperacji z deweloperami smart contracts, architektami DLT oraz menadżerami projektów IT z dużych firm technologicznych. Udział w pracach zmierzających do tokenizacji aktywów. W ramach Towarzystwa Ekonomistów Polskich współuczestniczy w realizacji projektu Blockchain. Liczne wystąpienia na konferencjach technologicznych, między innymi IBM Warsaw Think, BlockchainTech kongres, Compliance kongres.

Zewnętrzne doradztwo (w tym jako stały zewnętrzny doradca) dla polskich oraz międzynarodowych banków. Przez wiele lat of counsel dla zespołu dużej kancelarii w ramach bieżącej kompleksowej obsługi prawnej banku należącego do globalnej grupy bankowej. 

Członek zespołu doradczego dla jednej ze światowych firm telekomunikacyjnych w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w związku ze sporem o wartości około 15 mld EUR.

Doradztwo eksperckie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach prac grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. restrukturyzacji i likwidacji banków.

Obsługa inwestorów zagranicznych przy przejęciach spółek, przeprowadzaniu procesów due diligence, przekształceniach międzynarodowego holdingu. 

Doradztwo i obsługa postępowań sądowych związanych z nieruchomościami dla podmiotów działających w różnych sektorach rynku: spółek (w tym banków), jednostek samorządu terytorialnego (Miasto St. Warszawa), syndyków, w tym syndyków upadłości deweloperskich.

Doradztwo eksperckie w zakresie ustanowienia i sposobu funkcjonowania w Polsce trustów, w tym trustu jako wspólnika polskiej spółki prawa handlowego. 

Kompleksowa obsługa inwestora zagranicznego w procesie uruchomienia w Polsce kopalń począwszy od etapu poszukiwania i rozpoznania złóż, w szczególności w zakresie korporacyjnym, postępowań administracyjnych oraz realizacji koncesji.
 
Stanowiska poza kancelarią

dr hab. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłady i seminaria z zakresu prawa nowych technologii 

Ekspert ds. dochodzenia należności, zabezpieczeń wierzytelności, niewypłacalności, Doing Business Program, Bank Światowy

Wybrane poprzednie stanowiska

Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości powołanego dla opracowania projektu kodyfikacji  przepisów o świadczeniu usług.

Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości powołanego dla opracowania projektu kodyfikacji w zakresie wykonania zobowiązań i skutków ich naruszenia 

Członek komisji egzaminacyjnych na egzaminach notarialnych oraz na aplikacji adwokackiej

Ekspert ds. zabezpieczeń wierzytelności i prawa prywatnego, Rządowe Centrum Legislacji

Członek Rady Nadzorczej, Radio Kraków S.A.

Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytet Jagielloński

Of counsel, KKG Kubas, Kos, Gaertner

Wykształcenie

Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytety: Heidelberg, Mainz, UJ

Egzamin sędziowski w Krakowie

Doktor nauk prawnych
Temat rozprawy obronionej na UJ: zabezpieczenie wierzytelności
na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie – zagadnienia konstrukcyjne

Szkolenie: radca prawny przed sądami Unii Europejskiej

Szkolenie i egzamin: TOLES Legal English Skills, Higher Level

Doktor habilitowany nauk prawnych (UJ)

Nagrody, odznaczenia, stypendia

Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na badanie europejskiego prawa zabezpieczeń finansowych w międzynarodowej upadłości

Stypendium rządu francuskiego na badania na Uniwersytecie w Orleanie

Nagrody
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (nagrody indywidualne i grupowa).Kontakt


iwona.karasek at karasekwejman.com

 

 
Usługi

 

doradztwo prawne

obsługa transakcji

due diligence

zastępstwo przed sądami, trybunałami i organami administracyjnymi

doradztwo legislacyjne i regulacyjne

szkolenia

 


Specjalizacje

 

bankowość i finanse

NewTech

FinTech 

RegTech 

prawo umów i zabezpieczeń wierzytelności

prawo spółek

prawo konsumenckie

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

obrót nieruchomościami 
Języki

polski
angielski (biernie - zaawansowany, czynnie - średniozaawansowany)
niemiecki (
biernie - zaawansowany, czynnie - niskozaawansowany)