DR HAB. IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER

Doświadczenie

Wieloletnia praktyka w doradztwie prawnym w sprawach gospodarczych i cywilnych. Najczęstszy obszar praktyki obejmuje  obszar prawa umów, prawa zabezpieczeń wierzytelności, prawa ochrony konsumentów, prawa instrumentów finansowych i usług płatniczych, prawa ochrony danych osobowych, prawa prywatnego międzynarodowego, restrukturyzacji pozaupadłościowej oraz upadłości, prawa nieruchomości, jak również prawa spółek i prawa nowych technologii (FinTech, DeFi, DLT/ blockchain, AI, identyfikacja elektroniczna). Do sektorów obsługiwanych najczęściej należą między innymi sektor bankowy i finansowy, sektor handlowy i usług, obrót nieruchomościami.  

Wieloletnie zewnętrzne doradztwo dla banków i globalnych grup bankowych. 

Doradztwo eksperckie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach prac grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. restrukturyzacji i likwidacji banków.

Doradztwo dla syndyków w postępowaniach upadłościowych.

Ekspert ds. dochodzenia należności, zabezpieczeń wierzytelności, niewypłacalności, contributor w ramach programu Doing Business / Bank Światowy. 

Członek zespołu doradczego dla jednej ze światowych firm telekomunikacyjnych w postępowaniach arbitrażowych i sądowych w związku ze sporem o wartości około 15 mld EUR.

Obsługa spółek polskich i zagranicznych w bieżącej działaności oraz w zakresie korporacyjnym, w tym w ramach procesów M&A, due diligence.

Doradztwo i obsługa postępowań sądowych związanych z nieruchomościami dla różnych sektorów rynku: spółek (w tym banków), jednostek samorządu terytorialnego (Miasto St. Warszawa) i syndyków. 

Kompleksowa obsługa inwestora zagranicznego w obszarze poszukiwania i rozpoznania złóż, w szczególności w zakresie korporacyjnym, postępowań administracyjnych oraz realizacji koncesji.

Doradztwo w zakresie ustanowienia i sposobu funkcjonowania w Polsce trustów, w tym trustu jako wspólnika polskiej spółki prawa handlowego. 

Współpraca z Grupą Roboczą ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz z Koalicją Na Rzecz Polskich Innowacji w zakresie tworzenia projektów opartych o technologie DLT/blockchain. Uczestnictwo w projektowaniu smart contracts, tokenizacji aktywów, identyfikacji elektronicznej  - przy współpracy z deweloperami smart contracts, architektami DLT oraz menadżerami projektów IT z globalnych firm technologicznych i banków. Przykładowe realizacje:

https://www.gov.pl/attachment/6590ce60-b640-4c4f-8d5e-11737b36b1fa https://www.gov.pl/attachment/0d76dc21-484d-4eb7-8c2f-2467a560cbf2

https://www.gov.pl/attachment/6590ce60-b640-4c4f-8d5e-11737b36b1fa 

Liczne wystąpienia na konferencjach biznesowych i naukowych z prawa cywilnego, gospodarczego i nowych technologii, między innymi na IBM Warsaw Think, BlockchainTech Kongres, Compliance Kongres.


Stanowiska poza kancelarią

dr hab. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Prawa Cywilnego - wykłady i seminaria obejmujące obszar prawa cywilnego, gospodarczego i nowych technologii 

Ekspert European Union Blockchain Observatory and Forum -  stworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego europejskiego think thanku; członek grupy roboczej Blockchain Policy and Framework Conditions 
Przykładowe raporty: https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_legal_v1.0.pdf?width=1024&height=800&iframe=true
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/report_digital_assets_v1.0.pdf?width=1024&height=800&iframe=true

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich - współuczestnictwo w projekcie Blockchains i nowe technologie


Wybrane poprzednie stanowiska

Członek komisji egzaminacyjnych na egzaminach notarialnych oraz aplikacji adwokackiej 

Ekspert ds. zabezpieczeń wierzytelności i prawa prywatnego, Rządowe Centrum Legislacji

Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości (do chwili rozwiązania Komisji) w zakresie przepisów o świadczeniu usług oraz w zakresie regulacji wykonania zobowiązań i skutków ich naruszenia. 

Członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytet Jagielloński

Of counsel w kancelarii KKG Kubas, Kos, Gaertner

Członek Rady Nadzorczej, Radio Kraków S.A.


Wykształcenie

Doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk prawnych

Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Heidelberg, Mainz i UJ

Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński

Przykładowe szkolenia: radca prawny przed sądami Unii Europejskiej, TOLES Legal English Skills, Higher LevelSzkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytety: Heidelberg, Mainz, UJ

Aplikacja sądowa i egzamin sędziowski 


Wybrane publikacje 

Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jej treścią, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 

Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE (red.) prof. dr hab. M.Romanowski; Autorzy: prof. UG dr hab. E.Bagińska, prof. UW dr hab. M.Kaliński, dr hab. I.Karasek-Wojciechowicz, prof. dr hab. Z.Kuniewicz, prof. dr hab. Z.Ofiarski, prof. dr hab. J. Pisuliński, Warszawa C.H. Beck 2017

System Prawa Handlowego, T. 4: Prawo instrumentów finansowych, (red.) prof. dr hab. S.Stec, Autorzy: prof. dr hab. M.Bączyk, prof. zw. dr hab. A.Chłopecki, dr hab. M.Czepelak, dr J.Dybiński LL.M., dr M.Glicz, K.Gorzelak, prof. UAM dr hab. A. Janiak, dr hab. I.Karasek, prof. UJ dr hab. K.Oplustil, prof. dr hab. W.Popiołek, prof. UAM dr hab. T.Sójka, dr hab. M.Spyra, dr P.Tereszkiewicz, dr hab. K.Zacharzewski, prof. dr hab. F.Zoll, Warszawa, C.H. Beck 2016

Prawo Spółek. Komentarz, T.5: Przepisy pozakodeksowe, (red.) prof. dr hab. S.Sołtysiński, prof. dr hab. A.Szajkowski, prof. dr hab. A.Szumański, prof. dr hab. J.Szwaja Warszawa C.H. Beck 2015
Roszczenie o wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią (monografia), Warszawa, Wolters Kluwer 2014
 
Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation  (red.) F. Plimmer, W. McCluskey, London - New York, Routledge 2019

Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie – zagadnienia konstrukcyjne (monografia), Zakamycze 2004 

Kontakt


iwona.karasek at karasekwejman.com

 

 
Usługi

 

doradztwo prawne

obsługa transakcji

due diligence

zastępstwo przed sądami, trybunałami i organami administracyjnymi

doradztwo legislacyjne i regulacyjne

szkolenia

 


Specjalizacje

 

bankowość i finanse

transakcje handlowe

prawo umów i zabezpieczeń wierzytelności

prawo konsumenckie

prawo spółek

restrukturyzacyjne i upadłości  

obrót nieruchomościami 

NewTech

FinTech Języki

polski
angielski (zaawansowany) 
niemiecki (średni)